Introduktionskurser, brobygning og erhvervspraktik

Introduktionskurser for 8. klassetrin
Introduktionskurser er obligatoriske, og er et undervisnings- og vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne, hvor elever på 8. klassetrin forberedes til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Valg af introduktionskurser hænger sammen med elevens overvejelser omkring valg af ungdomsuddannelse. 

Introduktionskurserne strækker sig over fem skoledage. UU-Gribskov har planlagt forløbene sådan her: 2 dage på en gymnasial uddannelse og 2 dage på en erhvervsuddannelse. Den femte dag er henlagt til Copenhagen Skills, og ligger ikke nødvendigvis i samme uge som de 4 andre dage.

Formålet med introduktionskurserne er:

 • at eleven bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser på uddannelsesstedet
 • at eleven stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen
 • at eleven får et realistisk billede af, hvilke krav der bliver stillet på uddannelsen
 • at eleven oplever uddannelsesstedet ved at møde lærere og elever i deres daglige miljø

Se mere om introduktionskurser her

Brobygning til ikke-uddannelsesparate i 9. klasse

Brobygningen er en del af den målrettede indsats for, at eleven kan blive uddannelsesparat. Eleven skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage. Hvis skolen og UU-vejlederen i samråd vurderer, at det ikke vil gavne eleven at komme i brobygning, kan eleven fritages for dette.

Brobygningen skal tilrettelægges, så den bidrager til den særlige indsats for, at eleven kan blive uddannelsesparat ved grundskolens afslutning.

Brobygningen skal understøtte vejledningsindsatsen, og der skal indgå faglig undervisning og undervisningsformer fra den ungdomsuddannelse, der brobygges til. Brobygningen skal give eleven et indblik i krav og perspektiver i den pågældende uddannelse og indsigt og viden på det område, eleven ønsker at uddanne sig indenfor og eventuelt vise realistiske alternative uddannelsesveje.

Brobygningsforløbene kan være samme uddannelsessteder som ved introduktionskurserne i 8. klasse. Læs mere her

Brobygning i 10. klasse

Elever i 10. klasse skal deltage i mindst 1 uges brobygning og kan deltage i op til fem ugers brobygning. Der kan evt. laves kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv. Hvis eleven er i obligatorisk brobygning på STX/HF skal der brobygges yderligere til en erhvervsuddannelse eller til en erhvervsgymnasial uddannelse. Forløbene er typisk af 5 dages varighed.

Hvis eleven går på EUD 10, er der 6 ugers obligatorisk brobygning.

Formålet med brobygningsforløb er:

 • at eleven bliver afklaret om sit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse
 • at eleven udvikler sine faglige og personlige kompetencer
 • at motivere eleven til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

Brobygning giver eleven mulighed for:        

 • at deltage i den faglige undervisning
 • at få egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø mm.
 • at møde elever og lærere på stedet
 • at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse
 • at få oplysninger, som dit barn kan bruge i sin obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) i 10. klasse

Se mere om brobygning her

Erhvervspraktik i 8., 9. og 10. klasse

Erhvervspraktik kan tilbydes ikke-uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse samt både uddannelsesparate og ikke-uddannelsesparate elever i 9. og 10. klasse i samarbejde med UU-vejlederen. Deltagelse i erhvervspraktik giver eleven gode muligheder for at få erfaringer, som kan være værdifulde, når de senere skal vælge uddannelse. For nogle elever bliver erhvervspraktikken endda indgangen til et fritidsjob eller en elevplads.

Erhvervspraktiker elevens mulighed for at besøge en arbejdsplads og opnå:

 • indblik i arbejdslivets vilkår
 • forståelse for andre menneskers arbejdsliv
 • kendskab til sammenhænge mellem uddannelse og job
 • en større indsigt i egne styrker og interesser
 • motivation til fortsat uddannelse
 • kendskab til praktiske forhold i samfundet
 • en større afklarethed omkring eget uddannelses-/jobvalg

Eleven skal som udgangspunkt selv finde sind praktikplads, men UU-vejlederen kan hjælpe eleven

Se mere om erhvervspraktik her

Særlige praktikker, fx forsvaret, sygehus, bioteknologi, folketinget mm, se mere her