Søgning af praktikplads
Som udgangspunkt skal eleven selv finde sin praktikplads. Når eleven laver et CV, ringer eller tager personlig kontakt med en virksomhed tilegnes vigtige karrierelæringsfærdigheder, som også kan anvendes senere hen i livet. Som forældre kan I støtte jeres barn i praktikpladssøgning på forskellige måder. I kan f.eks. hjælpe med at finde en praktikplads. Men giv gerne jeres barn mulighed for selv at tage kontakt til den virksomhed, som I har fundet frem til – på den måde kan jeres barn lære noget om, hvordan man søger job. Erfaringerne viser, at praktikken også ofte bliver mere vellykket praktik, når eleven har haft direkte kontakt med praktikværten. Når eleven selv kontakter virksomheden vil en gensidig afstemning af forventninger være mulig, de fleste praktikværter værdsætter elevens vilje til at vise initiativ og eleven føler ofte et større ejerskab og engagement i forhold til den senere erhvervspraktik. Se mere om erhvervspraktik herErhvervspraktik - Elevens side kommer vi med forskellige forslag til, hvordan eleven kan bære sig ad med at finde en praktikplads.

Når eleven har fundet en praktikplads
Praktikaftalen kan printes ud via hjemmesiden ung.unoung.dk, brug Uni-Login. Senest 5 uger før eleven skal i praktik, skal den udfyldte og underskrevne praktikaftale afleveres til UU-vejlederen, som derefter sørger for, at praktikken bliver oprettet i en database. Med oprettelsen af praktikken sikres samtidigt, at eleven er dækket af Statens ansvars- og ulykkesforsikring i den uge, hvor eleven er i erhvervspraktik. Det er derfor vigtigt, at skemaet er udfyldt korrekt. Det er nødvendigt at anføre praktikstedets mailadresse, da virksomheden får tilsendt aftalen på e-mail. Der er også vigtigt, at elevens mailadresse er anført. Skriv venligst adresserne tydeligt.

Eleven ønsker hjælp til at finde en praktikplads
Hvis eleven har forsøgt at finde en praktikplads uden held, skal I kontakte elevens UU-vejleder. UU-vejlederen kan give gode råd til praktikpladssøgningen, som kan gøre det nemmere for eleven selv at finde en plads. Kan eleven fortsat ikke finde en praktikplads, kan UU-vejlederen hjælpe med at finde en. UU-vejlederen har kontakt med virksomheder i forskellige brancher, som det er muligt at lave en aftale med. Når UU-vejlederen har lavet en praktikaftale, betragtes den som bindende. Hvis eleven herefter selv finder en plads, skal praktikken foregå i en supplerende praktikuge. Ønsker eleven at komme i erhvervspraktik i mere end en uge, skal praktikken have et erhvervs- eller uddannelsesafklarende formål og i øvrigt godkendes af elevens skole. Når eleven ønsker UU-vejlederens hjælp til at finde en praktikplads udfyldes praktikaftale. Senest 5 uger før eleven skal i praktik, skal den udfyldte og underskrevne praktikaftale afleveres til UU-vejlederen, som derefter sørger for, at praktikken bliver oprettet i en database. Med oprettelsen af praktikken sikres samtidigt, at eleven er dækket af Statens ansvars- og ulykkesforsikring i den uge, hvor eleven er i erhvervspraktik. Det er derfor vigtigt, at skemaet er udfyldt korrekt. Det er nødvendigt at anføre praktikstedets mailadresse, da virksomheden får tilsendt aftalen på e-mail. Der er også vigtigt, at elevens mailadresse er anført. Skriv venligst adresserne tydeligt.


Praktiske oplysninger

Transport
Skolen betaler for transporten til og fra praktikstedet. Elevenkan undersøge afstanden på Google Maps eller Rejseplanen

Mødepligt
Eleven har mødepligt i sin erhvervspraktik, da det betragtes som ”undervisning uden for skolen”. Mødetidspunktet aftales med praktikværtenog det vil fremgå af den praktikaftale, som eleven modtager inden praktikugen. Af praktikaftalen kan det også fremgå, at eleven skal kontakte praktikstedet inden praktikugen for at aftale et mødetidspunkt.

Sygdom
I tilfælde af at eleven bliver syg eller får fravær af anden årsag, skal eleven kontakte både praktiksted og skole.

Arbejdstid
Arbejdstiden vil være den, som er gældende på arbejdspladsen, dog højst 37 timer om ugen. Der findes særlige regler for hvilken slags arbejde praktikanter må udføre og indenfor hvilket tidsrum. En elev i praktik må f.eks. ikke udføre aktivt arbejde i tidsrummet kl. 20.00 – 6.00. Eleven må gerne befinde sig på arbejdspladsen i det nævnte tidsrum for at følge med og kigge på, hvad der foregår. I AT-medd. Nr. 4.01.6 feb. 1998 og bilag til meddelelsen finder man arbejdsmiljøbestemmelser der gælder for praktikanter.

Påklædning
Nogle praktiksteder stiller krav om særligt arbejdstøj, f.eks. sikkerhedssko, kittel eller robust arbejdstøj. Eleven kan låne sikkerhedssko gennem skolen, men må selv sørge for arbejdstøj. UU-vejlederen kan hjælpe eleven med at låne sikkerhedssko.